Balans parochie Sint Lambertus 31 december 2018    
                     
                     
    2018   2017       2018   2017
                     
Vaste activa  €         27.600    €         27.600   Eigen vermogen  €       183.778    €       214.647
                     
                     
                     
                     
Vlottende activa  €         13.104    €           7.733   Voorzieningen  €       147.105    €       146.586
                     
                     
                     
Liquide middelen  €       329.197    €       360.233   Vreemd vermogen      
            korte termijn  €         39.018    €         34.333
                     
Balanstotaal  €  369.901    €  395.566   Balanstotaal  €  369.901    €  395.566
                     
                     
                     
  Winst - en verliesrekening parochie Sint Lambertus 2018    
                     
                     
Baten       2018       2017    
                     
Bijdragen parochianen    €         41.965        €         27.204    
Opbrengst bezittingen    €           6.824        €           3.638    
Nadelig saldo      €         30.869        €         30.605    
                     
Totaal  baten      €     79.658        €     61.447    
                     
Lasten                    
                     
Personeelskosten      €         36.718        €         33.902    
Huisvestingskosten      €         20.492        €         14.154    
Kosten erediensten      €         11.780        €           8.133    
Kosten pastoraal      €           2.852        €           1.084    
Verplichte en vrijwillige bijdragen    €           3.738        €              294    
Beheerskosten      €           4.079        €           3.880    
                     
Totaal lasten      €     79.658        €     61.447