Onderstaand een brief die huis aan huis is bezorgd.

 

R.K. Parochie St. Lambertus Oirsbeek                                                          

 

Aan:       Bewoners van Oirsbeek

               Op dit woonadres

 

 

 

 

 

Oirsbeek, december 2020

 

Beste parochianen,

In het verleden werd door het kerkbestuur tweemaal per jaar een brief bij u bezorgd om u op de hoogte te houden over onze parochie en om uw financiële bijdrage voor de St. Lambertuskerk te vragen. Het kerkbestuur vindt het belangrijk om dit weer op te pakken. Het is immers nodig om, zeker in deze bijzondere tijd, u te informeren over de parochie en om uw bijdrage te vragen.

Een woord van dank aan allen die gereageerd hebben op onze vorige brief, Dank voor uw kerkbijdrage of extra gift in deze bijzondere tijd. Evenzeer willen we hier een dank je wel uitspreken aan allen die reeds vele jaren hun kerkbijdrage betalen, aan de mensen die op zondag onze vieringen bezoeken en aan de vele vrijwilligers die zich inzetten. In de kerk, in de liturgie, voor het onderhoud, het parochiebureau, het kerkhof, de grot, of thuis achter de computer. Samen dragen we een parochie en dat gaat goed in Oirsbeek.

Het voorbije jaar was een zeer bijzonder jaar. De impact van het Corona-virus was groot. Ook in onze parochie. Er stierven mensen doordat ze het virus hadden opgelopen, Dat bracht groot verdriet. In het voorjaar mochten er een tijd lang geen vieringen gehouden worden. Dat voelde zeer onwerkelijk. Daarna mochten er weer mondjesmaat mensen worden toegelaten, Minder mensen kozen voor een kerkelijke uitvaart. Allemaal bij elkaar wil dat zeggen fors minder collecte opbrengsten. Onder de streep is dat voor onze parochie een enorme inkomstenderving. Collectes zijn immers na de kerkbijdrage een belangrijke inkomstenbron.

De viering van de eerste heilige Communie en het heilig Vormsel moesten worden uitgesteld. Gelukkig konden we dit later, zij het met beperkingen, alsnog vieren. We mochten weer een eerste misdienaar begroeten en hopen zo een begin te maken met het bouwen aan de toekomst. Enkele vieringen voor de basisschool stonden op de planning, het ging allemaal niet door dat verschrikkelijke virus. Ons St. Lambertuskoor, een koor waar we trots op mogen zijn, kon ineens niet meer zingen. Tot op de dag van vandaag kan dat niet op een veilige manier. Voor de kerkgangers en voor de koorleden zelf is dit een groot gemis. Dat geldt ook voor de heilige Missen aan de grot, in een gezamenlijke vergadering met het grotcomité is besloten om deze mooie en drukke vieringen maar niet te houden, het gaat gewoon niet.

Het houden van vieringen vraagt extra Corona-maatregelen en dus ook extra inzet van mensen. Kerkgangers moeten zich aanmelden en ook dat betekent extra moeite doen om de zaak goed geregeld te krijgen. Tot en met het houden van de collecte aan de deur. Dank aan allen hiervoor!

Allerzielen vierden we buiten op het kerkhof. Een bijzondere plek die dankzij de vrijwilligers er altijd keurig verzorgd uitziet. De viering werd een eer aan onze doden en samen hebben we gebeden. Dat was mooi! 

In het kerkbestuur namen we afscheid van drie kerkbestuursleden en met dankbaarheid mochten we vier nieuwe mensen bereid vinden om de kerkelijke kar mee te gaan trekken, als kerkbestuurslid en als administrateur. Het bestuur heeft zorgen omdat de financiën niet meer in balans zijn. Ons hoofddoel is om onze St. Lambertuskerk verder te leiden naar de toekomst en open te houden.

De rest zal daar dienstbaar aan zijn. De leegstaande pastorie zal verhuurd moeten gaan worden en mogelijk zelfs verkocht als de financiën hiertoe dwingen. Het onderhoud van kerk en pastorie vraagt voortdurend aandacht.

Zoals eerder aangegeven in deze brief ziet het kerkbestuur zich genoodzaakt om, zoals dat vroeger ook gebeurde, tweemaal per jaar een beroep te doen op uw goedgeefsheid voor onze parochie. Mensen die reeds hun jaarlijkse kerkbijdrage hebben voldaan, danken we hier hartelijk voor. Voor wie dat nog niet gedaan heeft, mag deze brief een herinnering zijn, Wie in kleinere periodes de kerkbijdrage voldoet, mag deze brief ontvangen als een kleine herinnering.

De heer L. Hayen is sinds enkele maanden de nieuwe financiële administrateur van onze parochie. In de toekomst zullen we de jaarcijfers met de kerkbijdragebrief publiceren. Dat is een vorm van transparantie en rekenschap die u van een kerkbestuur mag verwachten. De begroting van 2021 laat een tekort zien van ruim 30.000 Euro. 2020 zal zeer waarschijnlijk ook worden afgesloten met een verlies van dergelijke omvang, Het verlies is een combinatie van: een leegstaande pastorie die geld kost in plaats van oplevert bij verhuur, forse derving door Corona, minder kerkbezoek en van algehele terugloop van kerkbetrokkenheid. Het moge duidelijk zijn dat het roer op enkele terreinen om zal moeten. Bezuinigingen zijn onvermijdelijk,

Toch willen we als kerkbestuur positief blijven en aan de inwoners van Oirsbeek vragen om hun financiële schouders te zetten onder de kerk van Oirsbeek! Met het mooie gerenoveerde plein is die kerk een gebouw waar Oirsbeek trots op mag zijn en dat nooit verloren mag gaan!

Daarom vragen we langs deze weg graag uw kerkbijdrage! Mogelijk kunt u via uw bank-app een periodieke betaling instellen. Het richtbedrag hierbij is 10 Euro per maand. U kunt uw kerkbijdrage ook in de vorm van een periodieke schenking voldoen, omdat de parochie door de belastingdienst als ANBI (algemeen nut beogende instelling) wordt aangemerkt, is uw bijdrage als gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. De rekeningnummers voor kerkbijdrage zijn: NL03 RABO 0102 7003 03 of NL80 INGB 0000 9708 11 t.n.v. RK Kerkbestuur St. Lambertus Oirsbeek,

Tenslotte wil ik graag nog opmerken dat als priester mijn eerste aandacht uitgaat naar mensen en niet naar geld. Echter deze brief heeft als onderwerp de kerkbijdrage en dat is nu eenmaal gekoppeld aan de pastoor als voorzitter van het kerkbestuur. Als u om wat voor reden dan ook graag persoonlijk in contact komt: dat kan heel gemakkelijk door een mail te sturen naar:

Primair wil ik als priester mijn tijd besteden aan mensen, een gesprek of wat dan ook, hier op de pastorie in Schinnen of bij u thuis in Oirsbeek, laat maar horen!

Mede namens ons kerkbestuur: Dhr. Kees van der Horst, Mw. Maria Huisman, Dhr. Leon Rutten,  Dhr. Twan Schevers, Dhr. Huub Scholz en Mw. Nicole Vogels,

Deken Jack Honings,
pastoor St. Lambertusparochie

 

 

 

Wist u dat:

  • de kerkbijdrage (onder bepaalde voorwaarden) aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.
  • bij voldoende kerkbijdrage geen bijdrage verschuldigd is voor rouw- en trouwdiensten.

 

Het regelen van de betaling van de kerkbijdrage?

Het gemakkelijkste is om zelf een opdracht te geven tot automatische overboeking via de bank of postbank.

 

Bankrekeningnummers kerkbijdrage

ING:             NL80INGB0000970811  t.n.v. R.K. Kerkbestuur

Rabobank:     NL03RABO0102700303 t.n.v. R.K. Kerkbestuur