Oirsbeek, mei 2021
Beste parochianen,
Graag informeren wij U ook nu weer over de gang van zaken binnen de St. Lambertusparochie.
Allereerst om verantwoording af te leggen. Want dat vinden we niet meer dan normaal. U ziet
hieronder onze jaarrekening zoals iedere vereniging die kent.
Graag willen we die ook kort toelichten. Het goede nieuws is de stijging in de kerkbijdrage 2020 t.o.v.voorgaande jaren. Dat geeft ons vertrouwen! We horen positieve geluiden in onze parochie over deaanpak van het pastorale team. En ondanks Corona lukt het ons om de kerk open te houden! Er zijn minder inkomsten doordat maar beperkt mensen naar de kerk mogen komen, mensen kiezen steeds minder voor een kerkelijke uitvaart. Soms zelfs omdat men in het crematorium wél een koffietafel kon houden. We betreuren deze gang van zaken en worden als kerk ook direct of indirect getroffen door de overheidsmaatregelen, we zullen die moeten accepteren.
We proberen zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan. Wat bewuster met de thermostaat van de verwarming en de verlichting in de kerk. Ook de aanstraling van de kerk in de avonduren is hier onderdeel van. We hebben helaas een beetje moeten bezuinigen op de kerkmuziek. Andere kosten, zoals het pastoraal team dat we delen met vier parochies, vaste lasten en onderhoud, etc. zijn kosten waar we weinig aan kunnen veranderen. Inkomsten zijn er verder door het kerkhof. Deels moeten we die ook reserveren voor de toekomst in verband met onze zorgplicht. Het Grotcomité zorgde ervoor dat de kaarsen weer een mooi bedrag hadden opgebracht en dankzij enkele giften van de Limpensstichting konden en kunnen we enkele extra’s doen.
De pastorie staat nog steeds leeg. Dat wil niet zeggen dat we hier achter de schermen alle aandacht voor hebben. Het moge duidelijk zijn dat onze inzet erop gericht is om bij het bisdom toestemming te krijgen om deze te mogen verkopen. De opbrengst blijft in de parochie en zal het kerkbestuur herinvesteren zodat het rendement een jaarlijkse aanvulling kan vormen in de dalende inkomsten.
We zien het als onze plicht om de St. Lambertuskerk te onderhouden. Om het gebouw door te geven aan de generatie van morgen. Daar is geld voor nodig. Jaarlijks moeten we investeren en we doen dat in de vorm van een onderhoudsplan in overleg met de overheid. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten we eerst de eigen bijdrage kunnen voldoen! Hier moeten we prioriteit aan geven!Brief Kerkbijdrage mei 2021

Het voorgaande is onze verantwoording en op basis hiervan denken we met goede argumenten bij u te kunnen aankloppen voor de jaarlijkse kerkbijdrage. Die is nodig om de kerk open, het gebouw in goede staat en de heilige Missen te kunnen houden, te zorgen dat er een priester of diaken is, dat zieken bezocht kunnen worden en dat er aandacht is voor al datgene wat we vanuit ons geloof belangrijk vinden.
Wat het parochieleven betreft zijn we blij dat we inmiddels twee misdienaars hebben en we hopen dat er nog méér volgen. Het Vormsel vieren we tegen het einde van het schooljaar en de eerste heilige Communie vieren we individueel voor wie wil en hopelijk weer gezamenlijk in 2022. We zijn blij met de komst van diaken Herman Janssen die inmiddels al de eerste kindjes heeft gedoopt in Oirsbeek. Hij brengt ook de ziekencommunie naar mensen die niet naar de kerk kunnen komen. We mochten in april j.l. onze bisschop ontvangen en zien met velen in ons dorp uit naar de versoepelingen! Zodat we weer normaal met elkaar kunnen omgaan!
We zijn dankbaar voor onze vrijwilligers, die het kerkhof en de Mariagrot onderhouden en de kerk poetsen, en alle andere mensen die vaak op de achtergrond hun bijdrage leveren. Samen zijn we een parochie, samen zijn we sterk! Ons mooie Sint Lambertuskoor missen we. Dat doet pijn. Het koor is door Corona in de wachtkamer gezet. Toch blijven we hopen op betere tijden! Intussen worden de vieringen opgeluisterd met orgelmuziek en één of soms twee zangeressen.
U ziet dat de kerkbijdrage (jaarlijkse contributie of gezinsbijdrage genoemd) de belangrijkste bron van inkomsten is. Dit is de vrijwillige bijdrage per gezin.
Mogen wij u vragen om uw kerkbijdrage voor 2021 aan ons over te maken? Het richtbedrag is 120 Euro per jaar. Ieder bedrag is welkom. Wie naar draagkracht wat méér zou kunnen geven willen we graag hiertoe aanmoedigen. Ter compensatie voor hen voor wie dit eigenlijk wat te zwaar zou drukken.
Mogelijk kunt u ook via uw bank-app een periodieke betaling instellen. Het richtbedrag hierbij is 10 Euro per maand. U kunt uw kerkbijdrage ook in de vorm van een periodieke schenking voldoen, omdat de parochie door de belastingdienst als ANBI (algemeen nut beogende instelling) wordt aangemerkt, is uw bijdrage als gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Indien U meer informatie wilt hebben over de ANBI regeling, dan kunt U contact opnemen met onze administrateur Loe Hayen of binnen komen bij ons parochiekantoor.

Samenvatting jaarrekening:
UITGAVEN INKOMSTEN
Personeelskosten € 7.188 Kerkbijdrage € 33.119
Energiekosten € 5.463 Collecten € 6.462
Onderhoudskosten € 7.329 Misintenties/diensten € 490
Kosten liturgie/pastoraal € 10.495 Kaarsen € 821
Verzekeringen/beheerskosten € 12.017 Giften € 2.178
Afdrachten bisdom/dekenaat € 10.046 Grafrechten € 19.566
Kosten pastoraal team € 29.597 Overig € 37
Totaal € 82.135 Totaal € 62.673
Nadelig saldo: € 19.462
Hartelijk dank, mede namens ons kerkbestuur: Dhr. Kees van der Horst, Mw. Maria Huisman,
Dhr. Leon Rutten, Dhr. Twan Schevers en Dhr. Hub Scholz.
Deken Jack Honings, pastoor St. Lambertusparochie

 

 

 

Wist u dat:

  • de kerkbijdrage (onder bepaalde voorwaarden) aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.
  • bij voldoende kerkbijdrage geen bijdrage verschuldigd is voor rouw- en trouwdiensten.

 

Het regelen van de betaling van de kerkbijdrage?

Het gemakkelijkste is om zelf een opdracht te geven tot automatische overboeking via de bank of postbank.

 

Bankrekeningnummers kerkbijdrage

ING:             NL80INGB0000970811  t.n.v. R.K. Kerkbestuur

Rabobank:     NL03RABO0102700303 t.n.v. R.K. Kerkbestuur